Նախածանցներ և վրջածանցներ:

Ածանցները լինում են՝ նախածանցներ և վերջածանցներ:

Բառի սկզբից դրվող ածանցները նախածանցներ են: Առավել գործածվող նախածանցներն են՝

ան-անտուն, անգույն
ապ— ապերախտ, ապօրինի
դժ-դժբախտ, դժգոհ
մակ-մակերես, մականուն
չ-չխոսկան, չտես
ստոր-ստորադաս, ստորագրել
հակ-հակազդել, հակահարված
տ-տգետ, տգեղ

Բառի վերջից ավելացող ածանցները վերջածանցներ են: Առավել գործածվող վերջածանցներն են՝

  • ակ, —իկ,-ուկ վերջածանցներ, օրինակ՝ տնակ, փոքրիկ, գառնուկ,

  • ային, —ական վերջածանցներ, օրինակ՝ քաղաքային, գյուղական,

  • ավուն, —եղ, —ի, -(կ) ոտ վերջածանցներ,  օրինակ՝ դառնավուն, համեղ, աղի, վախկոտ, բրդոտ

  • անոց, —արան, —ոց, —ստան, —ուտ վերջածանցներ, օրինակ՝ ծաղկանոց, լոգարան, դպրոց, մրգաստան, թփուտ,

  • անք, —մունք, —ություն,  —ույք,  —ուստ վերջածանցներ, օրինակ՝ աշխատանք,, մտածմունքզվարճություն, հաճույք, փախուստ,

  • բար, պես, որեն— վերջածանցներ, օրինակ՝ հերոսաբար, մեծապես, մեղմորեն

 

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝

Ձյուն —իկ

Հեքիաթ-հեքիաթային,

Թիվ-թվային , թվական

 Բժիշկ -բյշկական, բժշկություն,

 

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող- մրրոտ
Յուղ ունեցող- յուղոտ
Ժանգ ունեցող- ժանգոտ
Փուշ ունեցող- փշոտ
Ցեխ ունեցող- ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

-ական- գրական, գավառական, թվական
-արան- դատարան, գրադարան, լոգարան
-ավոր- նշանավոր, շնորհավոր, մեղավոր
-անոց- հիվանդանոց, ամառանոց, գլխանոց
-իկ- փոքրիկ, ձյունիկ, մրրիկ
-ակ- գնդակ, գլխակ, դռնակ

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան- անհարմար, անհանգիստ, անհամբեր, անգլուխ
վեր-վերև, վերելակ, վերմակ, վերնատուն
գեր-գերեզման, գերան, գերբնական
ընդ- ընդհամենը, ընդարձակ,